محبوب ترین وبسایت های معماری کدام اند؟
فروردین ۲۴, ۱۳۹۶
آخرین طراحی دودِل گوگل به مناسبت سالگرد دریافت پریتزکر پرایز زاها حدید
خرداد ۱۳, ۱۳۹۶
نمایش همه

[۲۵×۲۵] اولین چالش آرشی تاک؛ ترسیم ایده یک پروژه معماری با بیانی ساده

[۲۵×۲۵]

آرشی تاک، کانالی اینستاگرامی است. آرشی تاک دستیابی به زبانی ساده و رسانه ای به منظور توسعه گفتمان تخصصی معماری و شهرسازی به بستر جامعه را هدف قرار داده است. آرشی تاک، در مرکز نوآوری های شهری تهران (توییک) شکل گرفته و راهبری می ‏گردد.

[۲۵×۲۵]، اوﻟﻴﻦ فراخوان از ﺳﺮی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آرشی تاک اﺳﺖ.

[۲۵×۲۵] فراخوانی است برای ترسیمات تحلیلی معماری. هدف این فراخوان استفاده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی بازنمایی ﻓﻀﺎ به نحوی است که مؤلف ترسیم، از توصیف کالبد معماری فراتر رفته و به تشریح سناریوی فضایی مورد نظر معمار اثر ترسیم شده بپردازد. به طور مثال، اگر که یک پرسپکتیو راندو شده معمار را در توصیف فضا یاری می کند، در پروژه ای که ایده اصلی آن حول بازخوانی ارتباطات عمودی شکل گرفته است، مقطع ترسیم شده از پروژه، ابزار معمار در تدقیق تحلیل فضایی او از میزان و موفقیت مداخله های فضامندش در پروژه خواهد بود.

ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮوژه، در اﻧﺘﺨﺎب تکنیک ﺑﺎزﻧﻤایی ﻓﻀﺎ،  ﻣﻌﻤﺎر ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از اﺑﺰارﻫﺎی ترسیمی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﺒﺤﺮاﻧﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی ترسیمی در ﺗﻮﺿﻴﺢ و توصیف و اﻧﺘﻘﺎل اﻳﺪه ﻣﻌﻤﺎری از ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺎزی می‏ کند. در عین حال، ترسیمات می توانند معمار را در تحلیل فضا یاری کنند و به این ترتیب، در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ طراحی، ﺳﺒﻚ و ﺳﻴﺎق او در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ مساله فضا را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. در چنین شرایطی، ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﺗﻜﻨﻴﻚ و ﻳﺎ اﺑﺰار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، منجر به ﻣﺤﺪودیت ﺗﻮان ﻣﻌﻤﺎر در ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺼﻮرات ذﻫﻨﻲ او و مانع از ﺑﺴﻂ اﻳﺪه ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻌﻤﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ شد.

در ﻋﻴﻦﺣﺎل، ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻳﺴﻴﭙﻠﻴﻨﻲﺣﺎئز ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎر مهیا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ ای در اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻬﺖﮔﻴﺮی ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣؤﺛﺮ ﺑﺮ و متأثر از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬریت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻲﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻌﻤﺎری و ﻛﻨﺶ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﺪه اﺻﻠﻲ آن، ﻳﻚ اﺑﺰار ارﺟﺢ ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﻓﻀﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺗﺒﺤﺮ ﻣﻌﻤﺎر در اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار ارﺟﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﺎﻟﺶ ﭘﻴﺶ روی اﺳﺖ. 

آرﺷﻲ ﺗﺎک [۲۵×۲۵] ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﻤﺎران و ﺷﻬﺮﺳﺎزان زﻳﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ دﻋﻮت ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻣﻌﻴﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ آﺛﺎر در ﻛﻨﺎر ﺗﺒﺤﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺎزﻧﻤﻮد، ادﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰار و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺎزﻧﻤﻮد ترسیمی فضا و ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻧﺘﻘﺎل دﻗﻴﻖ اﻳﺪه اﺻﻠﻲ ﭘﺮوژه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. تأکیدی ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوژه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮای اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ  از آﺛﺎر ﺧﻮد ﻣﻌﻤﺎران ﺟﻮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ، ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﭘﺮوژه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎزﻧﻤﻮدی تألیف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ۱۷ / ۳ / ۱۳۹۶ﻳﻚ ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻓﻘﻲ از یک ترسیم در ۲۰×۳۰ سانتی‏متر و در فرمت JPG و رزوﻟﻮﺷﻦ dpi300  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  500 ﻛﻠﻤﻪ در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﺷﺪه و دﻻﻳﻞ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺎزﻧﻤﻮد در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻜﻨﻴﻚ و اﺑﺰار بازنمایی در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﭙﻲ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ ﺧﻮد را (جهت احراز محدودیت سنی تعیین شده) ﺑﻪ آدرس اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ زیر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:

۲۵×۲۵٫architalk@gmail.com

 

داوری اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺎ تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﻳﺎن راﻣﺒﺪ اﻳﻠﺨﺎﻧﻲ، علیرضا ﺗﻐﺎﺑﻨﻲ، آرش ﺑﺼﻴﺮت، رﺿﺎ داﻧﺸﻤﻴﺮ، هومن طالبی، اﻓﺸﻴﻦ ﻓﺮزﻳﻦ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺪوﺳﻲ، ﺑﻬﺮام ﻛﻼﻧﺘﺮی، آرش ﻧﺼﻴﺮی و فرشاد مهدیزاده اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ شد. آﻗﺎی اﻳﺮج ﻛﻼﻧﺘﺮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ دوره از داوری را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داشته و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ اﺛﺮ برگزیده توسط هیأت داوران ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ مجازی از آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻈﺮ هیأت داوران ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در ﭘﺮﺗﺎل آرشی تاک رونمایی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

برای کسب اطلاعات بیشتر:

Instagram : architalk_ir

Telegram : architalk_ir

دیدگاه ها بسته شده است